Maritiem Digitaal

collectie zoeksyteem van de maritieme musea


zoekresultaten

toon alleen resultaten met afbeelding
zoekvraag: trefwoord = toneel aantal treffers: 31
titeltypemuseumafbeelding
1
 
Werken met drama
maker:  Vane, Sjaak
literatuurHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum
2
 
Drama : voor de beroepspraktijk
maker:  Pijper, Gerdje
literatuurHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum
3
 
Uleboer's Jurjen. Toaniellstik yn seis bedriuwen.
maker:  Hoen, H.
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
4
 
Krite Snits 1850 - 1950. Selskip foar Fryske Tael- en Skriftkennisse.
maker:  Onbekend
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
5
 
In fijân fen minsken.
maker:  Kalma, Douwe
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
6
 
Elts spilet syn rol, en... Oarspronklik toanielstik yn fjouwer utkomsten.
maker:  GeertsemaEppenga
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
7
 
Fen it goede tofolle. Satir yn ien bidriuw.
maker:  GeertsemaEppinga
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
8
 
Evert Om. Fleurich stikje yn twa lytse bidriuwen.
maker:  Smit, C.
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
9
 
Durk. In mal ding. Yn ien bidriuw fan 2 tafrielen.
maker:  Smit, C.
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
10
 
De Roardisten. In skiedkindich toanielstik yn sayn taferielen.
maker:  Kalma, Douwe
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
11
 
Leafwyn. Toanielstik yn trije utkomsten yn fersen.
maker:  Kalma, Douwe
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
12
 
Karbrief for de Krite Snits fen it Selskip for Fryske Tael- en Skriftenkennisse.
maker:  Onbekend
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
13
 
Krite Snits. Selskip foar Fryske Tael- en Skriftkennisse sûnt 1850. 140 jier Krite 16 en 17 novimber 1990.
maker:  Onbekend
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
14
 
De gouden bruiloft van Mr. Bauke Haga en Hillegonda Veen, den 19 September 1860 gevierd te Sneek.
maker:  Onbekend
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
15
 
Openluchtspel 'Sneek'. Op te voeren in het sportpark te Sneek ter gelegenheid van de Hentso- tentoonstelling.
maker:  Onbekend
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
16
 
Utkomst. Klucht yn ien bidriuw.
maker:  Smit, C.
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
17
 
Opwaarts. Tooneelspel in drie bedrijven.
maker:  Smit, C.
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
18
 
Tseard -- De Cannadees. Fleurich stikje yn ien bedriuw.
maker:  Smit, C.
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
19
 
Tinkboek fan it hûndertjierich bistean fan it Selskip foar Frykse Tael en Skriftekennisse 1844-1944.
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
20
 
Fryslân. In stik yn njuggen tafrielen yn proaze.
maker:  Kalma, Douwe
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum