Maritiem Digitaal

collectie zoeksyteem van de maritieme musea


zoekresultaten

toon alleen resultaten met afbeelding
zoekvraag: trefwoord = schipbreuk aantal treffers: 675
titeltypemuseumafbeelding
621
S.0187 [nr 00143] 
Relation du naufrage d'un vaisseau hollandais, nommé Ter Schelling, vers la côte de Bengala ...
literatuurHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum
622
S.0187 [nr 10152] 
Het droevig ongeluk van Jakob Arentz Zuyderduyn met zijn volk en de onbegrijpelijke bewaring ... van Hannis Teunisz van Duyvenboode, ... den 6. October 1734
maker:  Buys, J.Msz.
literatuurHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum
623
S.0187 [nr 10157] 
Journaal wegens de rampspoedige reys-tocht ... met het oorlogsschip genaamt het "Huis in 't Bosch", gestrand op de Moorsche kust in Afrika ... den 20 Dec 1751; alsmede een korte beschrijvinge van ... Tetuan en Fez; ... door kunstige plaaten verbeeld
maker:  Steenis, H.C.
literatuurHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum
624
S.0187 [nr 10163] 
Dagverhaal der merkwaardige rampen en wederwaardigheden, overgekomen aan het scheepsvolk van het schip de "Jonge Alida", gevoerd geweest bij stuurman Frans van den Broek, ter vischvangst van Vlaardingen gedestineerd naar IJsland, den 9den Mei, en door nood van het ijs op strand gezet den 27 Augustus...
literatuurHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum
625
S.0187 [nr 10176] 
A narrative of the loss of H.M. packet the Lady Hobart on an island of ice in the Atlantic ocean, 28th of june 1803; .
maker:  Fellowes, W.D.
literatuurHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum
626
S.0187 [nr 10206] 
Schipbreuk en lotgevallen van den heer Pieter Viaud, scheepskapitein, behelzende deszelfs vertrek van Bourdeaux en schipbreuk op een onbewoond eiland; ... eene ware geschiedenis door hem zelven beschreeven; ... [uit het Frans vertaald]
maker:  Viaud, P.
literatuurHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum
627
S.0187 [nr 10240] 
Ongeluckig of droevig verhaal van 't schip de Gouden Buys; uytgevaren ... in de jaere 1693 den 4. May, onder commando van schipper Theunis Baanman; uyt de beëdigde verklaringe 't samen-gestelt ...
literatuurHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum
628
S.0187 [nr 10241] 
Rampspoedige reys-beschryving ofte journaal van 's Ed. O.I. Compagnies schip "Blydorp", zynde gestrand op de Guineese ofte Moorse kust in Afrika, anno 1733 ...; ook is hier agter bygevoegt copy van het journaal, gehouden door den Capitein Haye Blaauwhuysen; met plaaten versiert
literatuurHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum
629
S.0187 [nr 10243] 
Naauwkeurige Afbeelding en bericht van het Oostindiesch schip, genaamd de Oude Zijpe, gestrand ... benoorden Zantvoort, ... 1742
literatuurHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum
630
S.0187 [nr 10244] 
Twee rampspoedige Zee-reyzen; den eenen gedaan door den Ed. Heer Capitein Morin met een Fransch Oost-Indiesch Compagnieschip, genaamt Le Prince ... ; den anderen met het Hollandsche Oost-Indische Compagnieschip, genaamt Rustenwerk ... 1752 ; door kunstige plaaten verbeeld
literatuurHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum
631
S.0187 [nr 10245] 
Weederwaardige Tehuis-reyze van het Neederlandsche Oost-Indische-Compagniesch retour-schip, gezegt de Gerechtigheid ...; gevoerd bij den Capitein-luitenant Martinus Lop, van Batavia herwaards; ... ten anker gekoomen voor 't casteel Rammekens in Zeeland op den 1sten van Wintermaand 1754; alles uit aa...
literatuurHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum
632
S.0187 [nr 10254] 
Het kortstondig bestaan van het stoomschip Willem III, verbrand op den 19 Mei 1871
maker:  Geuns, C. van
literatuurHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum
633
S.0187 [nr 10255] 
Het vaarwater van de schipbreukelingen van het stoomschip Koning der Nederlanden en de kansen op hun behoud; met 2 kaarten; uitgegeven van wege het Aardrijkskundig Genootschap
literatuurHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum
634
S.0187 [nr 10256] 
Verhaal der schipbreuk geleden door den Luitenant Kolonel de Stuers benevens, de passagers en equipage van Z.M. stoomschip Willem I, op de Lucipara's in ... 1837
literatuurHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum
635
S.0187 [nr 10257] 
St. Pauls klip
maker:  Lauts, G.
literatuurHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum
636
S.0187 [nr 10259] 
De droevige schipbreuk van het fluitschip den Arion op de reize uit Japan naer Batavia. Mitsgaders de ... omvoering der schipbreukelingen in Couchinchina, nevens een nauwkeurig bericht van dat koninkryk ...
literatuurHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum
637
S.0187 [nr 10260] 
Vervarelijke schipbreuk van 't Oost-Indisch jacht "Ter Schelling" onder het landt van Bengale ...; beneffens een bondiae beschrijving der koninkrijken van Arrakan, Bengale ...; doorgaens verciert met kopere platen
literatuurHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum
638
S.0187 [nr 10261] 
Vervarelijke schip-breuk van 't Oost-Indisch jacht Ter Schelling onder het landt van Bengale; ... beneffens een bondige beschrijving der koninkrijken van Arrakan, Bengale ... enz.; doorgaens met platen verciert
literatuurHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum
639
S.0187 [nr 10829] (a) 
Echt Relaas en dagverhaal wegens den opstand en het afloopen van 't Oost-Indisch Compagnie-schip Nyenburg, schipper Jacob Ketel; ... naar Batavia gedestineerd en uit Texel in zee gestoken den 8 May 1763
literatuurHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum
640
S.0187 [nr 10829] (a) 
Echt Relaas en dagverhaal wegens den opstand en het afloopen van 't Oost-Indisch Compagnie-schip Nyenburg, schipper Jacob Ketel; ... naar Batavia gedestineerd en uit Texel in zee gestoken den 8 May 1763
literatuurHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum