Maritiem Digitaal

collectie zoeksyteem van de maritieme musea


zoekresultaten

toon alleen resultaten met afbeelding
zoekvraag: maker = Geelkercken, Nicolaes van aantal treffers: 54
titeltypemuseumafbeelding
21
B21825a-P22 
Solor / Amboyna / M. Ganapus / I. NeraSolor Amboyna. Ende het Eylandt Nera met den bergh Canapus
voorwerpenMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
22
B21825b-P1 
Porto Desire
voorwerpenMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
23
B21825b-P2 
Kaart Nova Guinea, Peru en Mar Del Zurde kart oft voyagie van Jacob le Maire, bewijst V.E. in wat manieren den voorsz. Jacob le Maire door een nieuwe Straet die Suyt-Zee ghepasseert is tot in Indien
voorwerpenMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
24
B21825b-P3 
Cocos InsulaCocos ende verraders Eylandt
voorwerpenMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
25
B21825b-P4 
Horn. Ins.'t Hoornse Eylant
voorwerpenMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
26
BWAE275a-P01-TP 
Titelpagina van 'Oost ende West-Indische Spiegel Der 2.leste Navigatien [...]'
voorwerpenMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
27
BWAE275a-P02 
Nova Totius Orbis Terrarum Descriptio
voorwerpenMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
28
BWAE275a-P03 
St. VincentAfbeeldinghe van Capo de Sint Vincent in Brasilien, aldaer onse Schepen ververschen, met Letteren aengewesen als volcht. A. Sijn ses boodts oft sloupen, waer met het volck aen t'Lant ghebracht werden. B. sijn onse Soldaten die in slach-orden staen, om dat wy des te vryer onse verversching...
voorwerpenMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
29
BWAE275a-P04 
Tijpus Freti Magellanici; Quod georgius spilbergius cum claße luftravit.Van de Straet Magellanes, ghelijckse den Admiraal Joris Spilberghen met zyn Vloot de selve beseylt heeft, hier volcht de verclaringhe van dien. A. Is een van onse Schepen die door de verraderije van sommighe Matroosen is vermees...
voorwerpenMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
30
BWAE275a-P05 
La MochaEylandt la Mocha, met de verclaringhe met A.B.C. aengewesen. A. Sijn onse boots daer mede wy aen Landt ghevaren zijn om met haer te handelen. B. Is die manier ghelijck wy met die van La Mocha handelen, alsoo met bylen en messen, tegen schapen, Hoenderen en Fruyten. C. Is haer manier van zitt...
voorwerpenMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
31
BWAE275a-P06 
Santo MariaEylandt van Sancta Maria, met bewijs aller dinghen, in die plaet aenghewesen, als volcht. A. Is het vaste Landt van Chili ghenaempt Cabo de la Vapij. B. Sijn een eel Spaensche Ruytters die haer op de versche plaetsche vertoonden met veel braverens. C. Sijn onse Soldaten met een deel Matr...
voorwerpenMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
32
BWAE275a-P07 
ConceptionMet haere verclearinghe met A.B.E. aen ghewesen ghelijck hier naer volght. A. Is die ghedeante van de Bay van Conception op de hoochten van 36. Graeden 40. Minuten. B. Is het Eylant Quiri-quyna daer op eenighe stroye huyskens stonden den welcke in ghesteken zijn. C. Is het Stedeken van de ...
voorwerpenMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
33
BWAE275a-P08 
Val ParysaValparijse, d'welcke is in de Haven, van die Stadt van Sy. Jago het welk wel 18. Mylen int Lant gheleghen is: Vorder die verclaringhe is met een alfabeet aenghewesen. A. Is de haven van Val-parijse ghelijckse haer vertoonte. B. Is onse Armade op het Lant in slagh-orden stande om den Spaign...
voorwerpenMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
34
BWAE275a-P09 
QuinteroMet haere verclaeringhe alles wel aenghewesen als volght. A. Is de Bay van Quintero seer bequaem : sy is gelegen op 18. Graeden. B. Is Crevecuer, een halff-maen vande onse ghemaeckt tot bevrydinghe om waeter te haelen. C. Is onse gheheele vloot ghelijckse op Ancker legghen. D. Sijn onse Sold...
voorwerpenMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
35
BWAE275a-P10 
Nocturnum Pralium. Battaly by nachtMet zijne Afbeeldinge ende verclaeringhe in wat ghestalt ons die Spaignaert aen quamen, ende in wat manierenwy teghens haer gheslaeghen hebben, alles met A.B.C. aen ghewesen. A. Is den Spaenischen Admirael, t'schip was ghenaempt Jesu Maria, alwaer op was D. Rodrigo...
voorwerpenMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
36
BWAE275a-P11 
Praelium Diurnum. Battaly by daeghBewijs hoe die Spaignaerts de vlucht nemen naer dat eenighe haerder schepen in den grondt gheschooten zijn. A. Vertoont ghelijck de Halve-Maen door stilte tussen 2 Spaensche Galioens gerackten, ende hoe manlijck sij hen weerden. B. Zijn die 2 Galioens die de Maen be...
voorwerpenMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
37
BWAE275a-P12 
Caljou de LimaEen seer schoone Bay met zijn verclaringhe, met A.B.C. aenghewesen. A. Is de Battery op't strandt met eenighe stucken groff gheschut. B. Is een schoon ghebou in het Stedeken. C. Is een Kerck daer sy haer sermony in doen. D. Zijn twee troupen Ruytters met lancien. E. Zijn twee Regemente...
voorwerpenMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
38
BWAE275a-P13 
GuarmeAlwaer onse Scheepen ververschten, ende met groote moeyten haer water met tonnen over het strandt brenghen. A. Is een ghebroocken Casteel, van ons volck beset. B. Is ghelijck ons volck waeter haelt. C. Is het Schip den Jagher, dicht onder 't landt houdende. D. Is een ghenomen Spaens Schip. E. ...
voorwerpenMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
39
BWAE275a-P14 
PaytaGhelijck 'tselvighe beleghert, bestormt, ende inghenomen is, ende hoe die Spaignaerts vluchten ende eyndelijck de Stadt in brandt ghesteecken werd, voorts met eenighe van haer Scheepen, met een wonderlijcken Voghel van onghelooflijcker grooten. A. Beteyckent ghelijck ons volck aen andt ghebrach...
voorwerpenMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
40
BWAE275a-P15 
AquapolqueMet zijn verclaeringhe in wat manieren die ghevanghen Spaignaerts geransonneert zijn. A. Is onse Vloot, bestaende in vijff Scheepen ende een Spaens Scheepke, Het welk buyten de Bay op de wacht laght. B. Is die eerste by een comste, elcke met een wit vangten in de hant, beteyckenende vreede...
voorwerpenMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam